BigRoz Big Roz
Entertainment

Taking two million photos of Obama

Throughout Obama’s eight-year presidency, photographer Pete Souza took shut to 2 million photographs.

Source link

Leave a Comment